Chennai Rhinos Team,Players,CaptainCaptain:Surya
Vice captain:Abbas

Players

Shimbu
Jayam ravi
Karthi
Arya
Vikranth
Shantanu bhagyaraj
Bharat
Jeeva
Shaam
Srinath
Vishal
Tags: